Personuppgiftspolicy

WorkJob (790907–7237; “WorkJob”, “vi” eller “oss”) är beslutna att skydda och respektera din integritet. Denna policy (tillsammans med andra dokument som hänvisas till här i) beskriver vilken personlig information vi samlar in från dig och hur vi behandlar din personliga information.

                                                                         

WorkJob Personal

Allmänt

WorkJob är ett bemannings- och rekryteringsföretag specialiserade inom bemanning och rekryteringstjänster. Vi värnar alltid om att skydda våra kandidater och kunders integritet och behandlar alla personuppgifter enligt gällande lagstiftning och enligt den gällande dataskyddsförordningen GDPR. Vi försöker inte medvetet få tillgång till minderårigas personuppgifter. Vi använder dina personuppgifter endast i den omfattning som är nödvändigt för att kunna behandla en ansökan om jobb, göra matchningar av jobb eller för att erbjuda relevanta tjänster, nyheter och inbjudningar som passar dig.

Vi har tagit fram denna policy för att informera om vilken typ av personuppgifter vi kan komma att behandla, hur vi använder dina personuppgifter, hur de samlas in, hur länge de lagras, vem som har tillgång till dem och vilka rättsliga rättigheter du har samt hur du kommer i kontakt med oss om du har frågor kring vår policy eller hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi vill också informera dig om att du inte har en skyldighet att lämna ut dina personuppgifter till oss. Men väljer du att avstå från att lämna dina personuppgifter till oss kan detta innebära att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till dig fullt ut såsom att behandla ditt CV, jobbansökningar, matchningar etc. samt att vi inte heller kan förse dig med relevanta inbjudningar och nyheter.

Personuppgiftsansvarig

WorkJob med organisationsnummer 790907–7237 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt gällande dataskyddsbestämmelser. Den person hos oss som är auktoriserad representant är: Zeinab Zein. WorkJob personal är ett svenskt företag registrerat i Bolagsverkets företagsregister.

Lagring av dina personuppgifter

Personuppgifterna som WorkJob samlar in om dig lagras i regel inom det europeiska samarbetsrådet (EES).

Dock kan personuppgifterna i vissa fall överföras till ett så kallat tredje land utanför EU/EES. I dessa fall sker detta i så fall med anledning att EU kommissionen tagit ett beslut om att tredjelandet har en tillräckligt hög skyddsnivå eller har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på sådana skyddsåtgärder som anses lämpliga är avtalsklausuler, bindande företagsinterna regler, uppförande kod i mottagarlandet eller Privacy Shield.

Tillgång till dina personuppgifter

WorkJob använder sig av externa leverantörer vid drift och underhåll av system, dataanalyser, betalningar, revision, utveckling och marknadsföring. Dessa leverantörer har dock endast tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att de skall kunna utföra sitt uppdrag enligt ovan för WorkJobs räkning. De har också en skyldighet och är bundna att inte avslöja eller använda dina personuppgifter på något annat sätt än det som krävs för att de skall kunna utföra sitt uppdrag för WorkJob. WorkJob lämnar aldrig ut, säljer eller byter dina personuppgifter i marknadsföringsändamål.

Kandidater

Allmänt

När du registrerar dig hos WorkJob genom att t.ex. söka en tjänst, registrera ditt CV eller registrera dig som användare hos oss ber vi dig samtycka till att dina personuppgifter behandlas av oss. Vi vill med denna policy informera dig om varför och hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har. WorkJob behandlar normalt inte dina personuppgifter om du inte gett ditt uttryckliga samtycke till detta. WorkJob tar din integritet på största allvar och är alltid noga med att följa gällande dataskyddsregler om hur personuppgifter skall behandlas. Vi kan därför komma att uppdatera denna text i samband med att vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller när vi antar en ny personuppgiftspolicy. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på info@workjob.se eller genom att logga in på din användarprofil hos oss.

Användning/insamling av dina personuppgifter

Personuppgifter som du lämnat till oss såsom namn, adress, telefon, epost, födelsedatum, nuvarande arbete behandlas endast i det syfte som beskrevs i den informationstext du samtyckte till vid registreringen. Detta gäller även personliga brev, CV eller intyg som du skickat in till oss.

Som princip rekommenderar vi att du inte skickar in känsliga så kallade integritetskritiska personuppgifter till oss såsom personnummer, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, religiös- eller facklig tillhörighet. Men om du skulle välja att skicka in sådana uppgifter så kommer vi behandla dessa med allra största varsamhet och de kommer endast behandlas i enlighet med ditt uttryckliga medgivande.

I vissa fall kan WorkJob behandla personuppgifter om dig från tredje part tex. om du själv väljer att hämta in personuppgifterna från din Linkedin profil vid registreringen till vårt system. WorkJob får dock inte någon djupare tillgång till din personprofil på Linkedin utan vi får endast tillgång till de personuppgifter du själv angivit in din Linkedin profil.

WorkJob kan även komma att behandla uppgifter om dig i form av resultat från olika tester såsom personlighets-, kompetens- och begåvningstester du utfört hos oss i samband med en rekryteringsprocess.

Syfte/ändamål och rättslig grund

Dina personuppgifter behandlas enbart av oss för att vi skall kunna hantera din kandidatprofil och matcha dig mot lediga tjänster. Genom att du i samband med registreringen i vårt system samtycker till att vi får behandla dina personuppgifter ger det oss laglig rätt att göra så. Väljer du att inte ge ditt samtycke kommer vi dessvärre inte kunna spara dina uppgifter och vi kommer inte heller kunna matcha din profil mot lediga tjänster.

Om personuppgifterna om dig samlats in från tredje part i samband med en referenstagning så kommer dessa uppgifter endast behandlas med ditt uttryckliga medgivande.

WorkJob har också en rutin som innebär att vi inte sparar sådana uppgifter längre än vad som är nödvändigt. Har du genomfört personlighets-, kompetens- och/eller begåvningstester hos oss kommer vi behandla resultaten av dessa. Denna behandling inklusive eventuell behandling av kompletterande uppgifter från din kompetensprofil kommer dock endast ske på laglig grund, det vill säga med ditt uttryckliga samtycke.

Vem har tillgång till personuppgifterna om dig

Dina personuppgifter behandlas i regel främst WorkJob som personuppgiftsansvarig. Vi kan dock behöva dela dina personuppgifter med vår kund, det vill säga den som är vår uppdragsgivare för den tjänst du sökt eller för de tester du utfört. Vi kan också behöva dela din information med interna och/eller externa IT leverantörer som på vårt uppdrag arbetar med våra system och webb. Dock sker detta endast i den utsträckning som krävs för att de skall kunna fullgöra sitt åtagande gentemot oss.

Hur länge sparas dina personuppgifter

WorkJob kommer spara dina personuppgifter i tre år efter det att du lämnat ditt samtycke för att kunna uppfylla vårt åtagande gentemot dig, förutsatt att du inte väljer att återkalla ditt samtycke innan dess. Efter tre år kommer vi be dig lämna ett nytt samtycke för att du skall kunna fortsätta vara en del av vårt kompetensnätverk. Observera att WorkJob kan behöva spara information om dig längre än tre år i de fall vi är skyldiga enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut att göra så.

Kund, samarbetspartner eller leverantör

Allmänt

WorkJob kan komma att samla in och lagra personuppgifter enligt nedan om du är kund, samarbetspartner eller leverantör till oss.

Vilka personuppgifter behandlas

WorkJob kan komma att behandla uppgifter om dig såsom arbetsgivare/företag, namn, titel och kontaktuppgifter (epost, adress och telefonnummer). Vi kan också komma att spara uppgifter om dina kontaktpersoner hos oss, vilka intresseområden du har, detta för att kunna skicka ut relevanta utskick och nyhetsbrev till dig. Vidare kan uppgifter om vilka events eller mässor du deltagit i behandlas liksom sammanfattningar och anteckningar från möten WorkJob haft med dig.

Hur samlas personuppgifterna in

WorkJob kan samla in uppgifter som vi erhållit direkt från dig eller från en kund, samarbetspartner eller leverantör som förmedlar kontakten för din räkning med oss. Vi kan också komma att behandla personuppgifter från dig som beställts från antingen privata eller offentliga register alternativt liknande källor.

Syfte/ändamål och rättslig grund

För att WorkJob skall kunna ingå och hantera avtal med kunder, samarbetspartners och leverantörer kan vi komma att behöva behandla personuppgifter om dig. Vissa personuppgifter kan också behöva behandlas för att vi skall kunna bibehålla och säkerställa våra legala skyldigheter såsom för att uppfylla vår bokföringsskyldighet gällande fakturor. WorkJob behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera relationen med dig som kund, samarbetspartner eller leverantör med stöd av vårt berättigade intresse att göra detta. WorkJob kan också behandla dina personuppgifter i syfte att behålla och utveckla relationen med dig som kund, samarbetspartner och leverantör.

Vem har tillgång till personuppgifterna

Se ovan

Hur länge sparas personuppgifterna

WorkJob sparar personuppgifterna från kund, samarbetspartner eller leverantör under den tid som det finns en pågående relation. WorkJob kommer normalt inom tre månader från det att vi fått besked att du tex. sagt upp relationen med oss, avslutat din anställning, inte längre är kontaktperson etc. radera dina personuppgifter.

Om du inte motsätter dig/meddelar att personuppgifterna får fortsätta sparas kan dessa komma att lagras i marknadsföringssyfte även efter en tremånadersperiod.

Personuppgifter som kan komma att sparas för nyhetsbrevs utskick och andra utskick är arbetsgivare/företag, namn, titel, kontaktuppgifter (epost, telefon och adress) och intresseområden. WorkJob kommer dock oavsett ditt samtycke fortsätta spara personuppgifter i den mån och under den tid som krävs enligt vår lagringsskyldighet reglerad i lag såsom tex. bokföringslagen.

Potentiell kund, samarbetspartner eller leverantör

Allmänt

WorkJob kan komma att samla in och lagra personuppgifter enligt nedan om du är potentiell kund, samarbetspartner eller leverantör.

Vilka personuppgifter behandlas

WorkJob kan komma att behandla uppgifter om dig såsom arbetsgivare/företag, namn, titel och kontaktuppgifter (epost, adress och telefonnummer). Vi kan också komma att spara uppgifter om dina kontaktpersoner, vilka intresseområden du har, detta för att kunna skicka ut relevanta utskick och nyhetsbrev till dig. Vidare kan uppgifter om vilka events eller mässor du deltagit i behandlas liksom sammanfattningar och anteckningar från möten WorkJob haft med dig.

Hur samlas personuppgifterna in

WorkJob kan samla in uppgifter som vi erhållit direkt från dig eller från en befintlig/potentiell kund, samarbetspartner eller leverantör som förmedlar kontakten till oss. Vi kan också komma att behandla personuppgifter från dig som beställts från antingen privata eller offentliga register alternativt liknande källor.

Syfte/ändamål och rättslig grund

WorkJob kan komma att behandla personuppgifter om dig i syftet att utveckla, behålla eller etablera en relation med potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer samt för att marknadsföra våra tjänster, bjuda in dig till mässor, events etc. med stöd av vårt berättigade intresse att göra detta. WorkJob kommer givetvis inte behandla dina personuppgifter om du meddelar oss att du motsätter dig detta.

Vem har tillgång till personuppgifterna

Se ovan

Hur länge sparas personuppgifterna

WorkJob lagrar normalt uppgifterna tills dess att du motsätter dig detta. Då kommer de raderas.

Rättigheter för registrerad

Allmänt

Du har vissa rättigheter kring hur dina personuppgifter behandlas om du registrerat dig hos oss. Dessa rättigheter gäller dock inte lagligheten i eventuell behandling av dina personuppgifter som skett innan dess att du återkallat ditt samtycke.

Din rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på att dina personuppgifter behandlas och information kring hur de behandlas. Du har vidare rätt att få en kopia på de personuppgifter som behandlas.

Din rätt till rättelse

Du har rätt att komplettera personuppgifter om dig som är ofullständiga genom att förse oss med information om dessa. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter ändrade.

Din rätt till radering

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att WorkJob skall radera dina personuppgifter. Det gäller i följande scenarion:
– Om dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål de behandlats för – Om du återkallar ditt samtycke vilket innebär att den lagliga grunden att behandla dina personuppgifter upphör gälla. – Om du invänder mot hur dina personuppgifter behandlas och det inte föreligger ett tungt vägande skäl för fortsatt behandling. – Om dina personuppgifter behandlas utan att vi har laglig rätt till det. – Om WorkJob omfattas av en rättslig förpliktelse som kräver radering – Om du begär att WorkJob raderar dina personuppgifter kommer vi att radera dem förutsatt att vi inte är skyldiga enligt gällande lag, förordning eller myndighetsbeslut att inte radera uppgifterna.

Din rätt till begränsning

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att WorkJob skall begränsa sin behandling av dina personuppgifter. Bland annat gäller detta om du bestrider uppgifternas korrekthet vilket innebär att WorkJob måste kontrollera detta.

Din rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du lämnat in till WorkJob. WorkJob skall i sådana fall lämna över uppgifterna på ett strukturerat maskinläsbart och allmänt använt format. Du har rätt att överföra personuppgifterna från oss till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller sker automatiserat.

Du har rätt att be WorkJob överföra dina personuppgifter från oss direkt till en annan personuppgiftsansvarig förutsatt att det är tekniskt möjligt.

Din rätt till klagomål

Det är din rätt att lämna in klagomål till en behörig tillsyningsmyndighet, vilket i Sverige är tillsyningsmyndigheten Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Vill du utöva dina rättigheter enligt ovan eller vill komma i kontakt med WorkJob med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta WorkJob på epost: info@workjob.se

Ändringar och uppdateringar av personuppgiftspolicyn

WorkJob kan komma att behöva ändra eller uppdatera denna personuppgiftspolicy. WorkJob kommer dock alltid ha den senaste versionen av policyn tillgänglig på workJob.se. Vidare kommer WorkJob att meddela dig om väsentliga ändringar i policyn som påverkar behandlingen av dina personuppgifter.